Privacy & Cookie-policy

Laatste aanpassing: 21 april 2021

Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten.

Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Anticyclone des Açores, hoofdzetel: Craenen bvba, IJzerenberglaan 24, 3020 Herent.

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens en/of uw emailadres op de Website kaartenenreisgidsen.be, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Inhoudsopgave

Artikel 1: Algemeen

 1. Anticyclone des Açores leeft de "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens" na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie".
 2. Anticyclone des Açores stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Anticyclone des Açores. Een verklaring werd afgelegd bij de Gegevensbeschermingsautoriteit wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Artikel 2: Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

  • Categorie 1: zonder registratie: uw IP-adres
  • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens
  • Categorie 3: bij registratie: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres
  • Categorie 4: via cookies
  • Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling
 2. Anticyclone des Açores kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

  • door gebruik van cookies (zie artikel 9);
  • tijdens uw registratie en gebruik van de Website;
 3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

 1. Algemene doeleinden:

  • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Anticyclone des Açores om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
  • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van directe marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 3: het u toezenden van directe marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 4: cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
  • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

  U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijp dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 2. Direct marketing:

  De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven ("opt-in").

  Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Anticyclone des Açores uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Anticyclone des Açores, haar producten en/of diensten. Anticyclone des Açores kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Anticyclone des Açores bewaarde documenten.

  Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering, door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken of door ons een mailtje te sturen.

 3. Doorgifte aan derden:

  Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Anticyclone des Açores, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Anticyclone des Açores failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Anticyclone des Açores geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

  Anticyclone des Açores zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Anticyclone des Açores uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

  Anticyclone des Açores zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 4. Wettelijke vereisten:

  In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Anticyclone des Açores uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Anticyclone des Açores zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4: Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U. U kan via een knop op de account pagina vragen om uw account te verwijderen.

Artikel 5: Uw rechten

 1. Recht van toegang en inzage:

  U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken.
 2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

  U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Anticyclone des Açores. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

  U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 3. Recht van verzet:

  U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

  Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

  U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 5. Recht van intrekking van de toestemming:

  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.
 6. Uitoefening van uw rechten:

  U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar anticyclone@craenen.be, per post naar Anticyclone des Açores, Wolvengracht 34, 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website, mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.
 7. Automatische beslissingen en profiling:

  De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 8. Recht om klacht in te dienen:

  U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, bereikbaar via deze link.

  Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

  Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6: Veiligheid en vertrouwelijkheid

 1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niettoegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 2. In geen geval kan Anticyclone des Açores aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7: Toegang door derden

 1. Teneinde ow persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.
 2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8: Aangifte Gegevens-
beschermingsautoriteit

Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd een aangifte gedaan bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kunt steeds bij hen terecht op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

Artikel 9: Cookies

 1. Wat zijn cookies?

  Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van Anticyclone des Açores en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.
 2. Waarom gebruiken we cookies?

  Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

  Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

 3. Gebruikte cookies:

  Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze cookies te aanvaarden. We gebruiken enkel de cookies van Google, voor meer info verwijzen wij je graag naar de verklaring die deze partij op hun website daarover geeft. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaring, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partij: Google cookies

  U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op allaboutcookies.org


Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar anticyclone@craenen.be of per post naar Anticyclone des Açores, Wolvengracht 34, 1000 Brussel of door gebruik te maken van het onderdeel "Contacteer ons" op de Website.